Công khai năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Cập nhật:29/10/2016 3:49:54 CH
Ngày 18/7/2016, Sở Xây dựng đã hướng dẫn việc công khai năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Công văn số 1390/SXD-QLXD).

Nội dung Công văn như sau:

       Theo quy định tại Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng công trình cần phải công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng của mình trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng theo quy định.

       Do vậy, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ xây dựng. Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện.

       Theo quy định tại Khoản 4 Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Sở xây dựng theo quy định.

       Nhằm giúp Chủ đầu tư có cơ sở lựa chọn các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đủ điều kiện năng lực, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh có đủ năng lực và có nhu cầu được đăng tải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng lập hồ sơ kê khai năng lực gửi về Sở Xây dựng tại địa chỉ: Sở Xây dựng (số 02 Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

       Sau khi kiểm tra thông tin năng lực theo hồ sơ Sở Xây dựng sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, sau đó gửi về Bộ Xây dựng để xem xét tích hợp và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định./.

BBT+N.N.Thịnh-VP
 Bản in]

Liên kết website