Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đổi tên Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Vị trí, chức năng

Giúp Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng; lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp; thực hiện các dịch vụ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghệ Thông tin và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 2. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Sở;

- Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý; quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;

- Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin theo phân cấp của Sở gồm : bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ hành chính, bản đồ địa chính; các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường của tỉnh; các sản phẩm, kết quả của các công trình phục vụ việc thành lập cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; tài liệu là ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài, bao gồm : đơn giá sản phẩm,  luận chứng kinh tế kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo quy định;

- Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu ứng dụng của các cơ quan thuộc tỉnh; tổ chức kinh tế, xã hội và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; quản lý hệ thống mạng của ngành;

- Tham gia thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Thực hiện các dịch vụ chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tư liệu, hướng bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Cập nhật, số hóa các loại bản đồ của ngành về tài nguyên và môi trường; trích sao, trích lục các loại bản vẽ, bản đồ từ bản đồ gốc đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc hiệu chỉnh;

- Đo đạc lưới tọa độ, độ cao, đo vẽ lậo bản đồ địa chính, địa hình theo quy định của pháp luật;

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

- Thống kê, kiểm kê, điều tra, phân tích, phân hạng đất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Đo đạc, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, giao, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lập bản vẽ hiện trạng phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng và các loại bản đồ chuyên đề khác; biên tập; in ấn các loại bản đồ chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

- Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Quan trắc, đo đạc, phân tích các chỉ tiêu về môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các dự án, các cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Khảo sát, điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước và khoáng sản theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Điều tra, khảo sát, thăm dò, đánh giá tiềm năng, lập quy hoạch tổng thể, phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường các vùng biển, đầm phá và hải đảo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện dịch vụ công, dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, đầm phá, hải đảo và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao. 

TTCNTTTN&MT
 Bản in]
     

Liên kết website